От редактора

 

Уважаеми читатели,

2014 г. беше много активна за Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА). Асоциацията проведе няколко конференции и пресконференции в София и страната по актуални теми, свързани с нормативни промени във фармацевтичното законодателство, ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти и други въпроси от сферата на лекарствената политика у нас.

Прочети >>

През 2014 г. БГФармА проведе редица мероприятия и изготви множество становища до здравните институции във връзка с необходимостта от подобряване на лекарствената политика в страната

   

Изминалата 2014 г. беше доста активна за Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА). Асоциацията проведе няколко конференции и пресконференции в София и страната по актуални теми, свързани с нормативни промени във фармацевтичното законодателство, ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти и други въпроси от сферата на лекарствената политика у нас. Тези мероприятия протекоха при подчертан интерес от страна на здравните журналисти и бяха уважени от лекари и фармацевти от съсловните организации и академичните среди. Доста активна БГФармА беше и в контактите си с публичните здравни институции. Бяха изготвени и предоставени становища по редица важни въпроси на МЗ, КЗ, НЗОК и ИАЛ, а също и на МФ и МИ по проблеми, свързани с финансирането и производството на лекарства и по теми, насочени към правната и регулаторна рамка на фармацевтичния сектор.

 

прочети »

На среща със здравния министър БГФармА представи идеите си за промени в лекарственото законодателство през 2015 г.

 

В края на миналата година УС на БГФармА проведе среща със здравния министър д-р Петър Москов, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с ценообразуването и реимбурсиране на лекарствата у нас, достъпа на пациентите до качествени и достъпни медикаменти, както и необходимостта от нормативни промени, които да позволят повече на брой пациенти да бъдат лекувани с наличния финансов ресурс на НЗОК. Представителите на БГФармА отбелязаха, че съществува обективна необходимост от разделяне на модела на ценообразуване и рефериране за лекарствата под патент и за тези медикаменти, които са излезли от патентна защита, като ценообразуването на последните да се извършава въз основа на Притежател на разрешението за употреба (ПРУ) в референтните държави.

 

прочети »

Генеричните и биоподобните лекарства се нуждаят от единна европейска стратегия за развитие

   

Европейската генерична асоциация (ЕГА) и Европейската асоциация на иновативната индустрия (EFPIA) представиха пред новата европейска комисия и нейния председател Жан Клод Юнкер своя обща стратегия за развитие на фармацевтичния сектор в Европа до 2020 г. Концепцията включва предложения за политики, насочени към подобряване на здравното състояние на европейските граждани и към превръщането на европейския фармацевтичен сектор в конкурентноспособен в глобален план. Според двете асоциации секторът се нуждае от подобряване на регулаторната рамка, което обаче следва да стане чрез провеждана на публичен дебат с участието на заинтересованите страни. Стабилизирането на фармацевтичните пазари и разработването на нови такива също представлява приоритет за ЕГА и EFPIA, който може да се осъществи с активен ангажимент от страна на ЕК и останалите институции на ЕС.

прочети »

Европейската генерична асоциация (ЕГА) проведе конференция, посветена на регулациите и фармакологичната бдителност

 

Събитието се проведе в Лондон в края на януари, а сред участниците имаше представители на генерични производители, регулаторни органи, национални и наднационални институции и висши държавни администратори. Сред основните теми, дискутирани по време на форума бе достъпът на пациентите до висококачествени и достъпни лекарства. По време на разискванията във връзка с фармакологичната бдителност представителите на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), на национални регулаторни агенции и на генерични производители отчетоха постигнатия напредък в прилагането на европейското законодателство и маркираха областите, в които могат да се направят промени, за да бъде повишено качеството при управление на риска. Обсъжданите механизми за осигуряване на положителни промени бяха насочени към повече обмен на информация, изготвяне на периодични доклади и извършване на съвместни проучвания и проверки.
 

прочети »

20 години партньорство между Европейската генерична асоциация (ЕГА) и Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)

   

В края на януари се навършиха 20 години от основаването на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). Във връзка с този юбилей Европейската генерична асоциация (ЕГА) поздрави ЕМА, отбелязвайки дългогодишното партньорство между двете организации. ЕМА е институция, натоварена с отговорностите по оценка и одобряване на лекарствените продукти на европейско ниво, именно тя се явява гарант за лекарствена безопасност и качество в цяла Европа. В своя поздравителен адрес Ник Хагар, президент на ЕГА отбелязва, че двайсетгодишният юбилей е изключително важно събитие и постижение. През това време ЕМА е успяла да се наложи напълно като ключова агенция, работеща в полза на общественото здравеопазване в ЕС.

прочети »